Uslovi korištenja

PYCSELL.COM

OPĆI USLOVI KORIŠTENJA

(u daljnjem tekstu: “Uslovi”)

Uslovi sadržani u ovom dokumentu osiguravaju niz pravila kojima se reguliše odnos izmedu http://Pycsell.com (u daljnjem tekstu: “Pycsell”) i Vas kao korisnika Pycsell-a (u daljnjem tekstu: “Korisnici” ili „Vi“).

Uzimajući u obzir obaveznost ovih Uslova, a kako bi mogli da potpuno razumijete sadržaj istih, molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove prije nego počnete koristiti usluge koje pruža Pycsell.

Prihvaćanjem ovih Uslova, suglasni ste s obavezujućim karakterom Uslova koji se navode niže u tekstu.

 1. 1. FOTO HOSTING

  1. 1.1. Sve fotografije Korisnika koje se prenesu na Pycsell (u daljnjem tekstu: “Fotografije”) bit će pohranjene na serverima Pycsell-a.
  2. 1.2. Postavljanjem Fotografija ili nekih drugih informacija na Pycsell (Fotografije i informacije koje se postavljaju na Pycsell se u daljnjem tekstu nazivaju zajedničkim nazivom: „Sadržaj”), Korisnici garantiraju da imaju u potpunosti pravo na postavljanje, prodaju, prijenos ili korištenje takvog Sadržaja na bilo koji drugi način.
   Ova garancija podrazumijeva (ali nije ogranicena na) garancije Korisnika da Sadržaj koji je postavljen na Pycsell-u:
   1. 1.2.1. bude korišten u potpunosti u skladu s Uslovima i važećim zakonom;
   2. 1.2.2. neće kršiti autorska prava, žig ili neka druga prava intelektualnog vlasništva, niti
   3. 1.2.3. će takav nepromijenjen Sadržaj kršiti prava privatnosti bilo koje treće strane.
   Ova garancija se takoder odnosi na ukupni Sadržaj koji Korisnici prenesu i postave na Pycsell direktno sa drugih internet portala (npr. Facebook-a, Twitter-a, itd.).
  3. 1.3. U svrhu pojašnjenja, Pycsell neće koristiti nikakav Sadržaj ako prethodno nema izričito odobrenje od strane Korisnika.
   Dodatno, prenosom ili postavljanjem Sadržaja na Pycsell vi ne dajete niti prenosite bilo kakva prava na Pycsell vezana za taj Sadržaj.
   Prema tome, Korisnik, koji postavlja Sadržaj na Pycsell, posjeduje i zadržava sva prava, ukljucujuci autorska prava nad Sadržajem.
   Odgovornost Ieži isključivo na Korisnicima da osiguraju pribavljanje svih neophodnih prava, dozvola ili suglasnosti koja eventualno budu potrebna za korištenje bilo kojeg Sadržaja na Pycsell-u.
  4. 1.4. Bez obzira na gore navedeno, prihvatajući ove Uslove, Korisnici imaju mogućnost da dozvole i omoguće Pycsell-u da štampa, distribuira ili na drugi način koristi Fotografije ali isključivo u svrhu prodaje i kupovine Fotografija Korisnicima koji su to pravo eksplicitno ili implicitno dobili od Korisnika koji je postavio Sadržaj
   (u daljnjem tekstu: „Objavljivac”), u skladu s odredbama ovih Uslova.
  5. 1.5. Prema vlastitoj diskreciji, Pycsell može odlučiti koja količina Fotografija može biti besplatno pohranjena na Pycsell-u (u daljnjem tekstu „Minimalni prostor”).
   S vremena na vrijeme, ovisno o slučaju, Pycsell može odlučiti da smanji odnosno poveća količinu Minimalnog prostora.
   Detaljne informacije o Minimalnom prostoru bit će dostupne Korisniku na njegovom/njenom Pycsell računu.
   Osim toga, u slučaju da Pycsell odluči da smanji količinu Minimalnog prostora informirat će Korisnike najmanje 30 dana prije implementacije takvog smanjenja.
  6. 1.6. Pycsell može Korisnicima ponuditi dodatni diskovni prostor za smještaj Fotografija. Dodatni diskovni prostor se nudi korisnicima Pycsell sistema u paketima koje Korisnici mogu zakupljivati na određeni vremenski period.
  7. 1.7. Pycsell zadržava pravo promjene veličine diskovnog prostora ponuđenog u paketima kao i promjene cijene zakupa paketa. Također, Pycsell zadržava pravo uvodenja novih i ukidanja postojećih paketa.
  8. 1.8. Pycsell garantuje Korisniku dostupnost zakupljenog diskovnog prostora predviđenog zakupljenim paketom u trenutku zakupa, u periodu u kome je izvršen zakup paketa.
  9. 1.9. Korisniku će biti ponuđena usluga automatske obnove zakupa po isteku perioda za koji je izvršen zakup. Pycsell će informisati Korisnika o približavanju isteka zakupljenog perioda najmanje 15 dana prije isteka istog te informisati Korisnika o potrebi produženja zakupa.
  10. 1.10. Ukoliko po isteku perioda za koji je izvršen zakup Pycsell bude onemogućen da naplati cijenu zakupa, Pycsell će o tome informirati korisnika,
   a Sadržaj koji prelazi (u sumi) veličinu Minimalnog diskovnog prostora učiniti privremeno nedostupnim Korisniku.
  11. 1.11. Ukoliko najviše 15 dana nakon što Pycsell učini sadržaj privremeno nedostupnim Korisniku, Korisnik ne izvrši obnavljanje zakupa,
   Pycsell zadržava pravo da nepovratno ukloni sa Pycsell sistema sve Sadržaje koje veličinom (u sumi) prelaze Minimalan diskovni prostor.
   Pycsell zadržava pravo definisanja i promjene trajanja ovog vremenskog perioda. Ukoliko po isteku tog perioda korisnik ne zakupi diskovni prostor dovoljan za pohranu fotografija i/ili sam ne ukloni fotografije sa Pycsell-a, Pycsell zadržava pravo da ih učini privremeno nedostupnim ili ih trajno ukloni sa sistema bez pitanja ili posebnog odobrenja od strane korisnika.
  12. 1.12. Pycsell će korisniku dozvoliti dodavanje Sadržaja čak i ako njihova veličina (ukupno) prelazi veličinu zakupljenog prostora. Pycsell zadržava pravo da sadržaj koji veličinom (u sumi) prelaze veličinu zakupljenog diskovnog prostora učini privremeno nedostupnim Korisniku dok korisnik ne zakupi diskovni prostor dovoljan za smještaj Sadržaja ili da takav Sadržaj trajno ukloni sa sistema bez pitanja i posebnog odobrenja od strane korisnika.
  13. 1.13. Pycsell u svakom slučaju zadržava pravo da u bilo kom trenutku ukloni bilo koji Sadržaj sa svog sistema i bez prethodne saglasnosti Korisnika.
 2. 2. RAZMJENA SADRŽAJA

  1. 2.1. Svi Korisnici Pycsell-a imaju pravo i mogucnost objavljivati Sadržaj na Pycsell web portalu.
  2. 2.2. Objavljivanjem Sadržaja na Pycsell-u, Korisnik garantira da je u posjeduje prava za objavljivanje, prenos vlasništva ili bilo kakvu drugu upotrebu objavljenog materijala, koja je predviđena tehnološkim mogućnostima Pycsell-a.
  3. 2.3. Svi Korisnici ostaju vlasnici Sadržaja postavljenog na Pycsell.
  4. 2.4. U okviru tehničkih granica Pycsell-a, isključivo Objavljivač ima kontrolu nad time kako će Sadržaj biti korišten i na koji način će se isti dijeliti i prodavati drugim Korisnicima. Ipak, u određenim slučajevima, a ukoliko bi brisanje Sadržaja povrijedilo pravo drugih Korisnika, Pycsell zadržava pravo da Sadržaj pobriše sa vremenskom odgodom i to do onog trenutka kada prestaje povreda prava drugog Korisnika, ali ne sa odgodom dužom od sedam dana.
  5. 2.5. Objavljivač uz pomoć postavki aplikacija koja je omogućena svakom Korisniku računa na Pycsellu i u okviru tehničkih mogućnosti Pycsell-a, ima mogućnost dozvoliti pristup Sadržaju drugim Korisnicima, nuditi Sadržaj na prodaju, dozvoljavati preuzimanje (download), te u skladu sa ovim Uslovima ograničiti način na koji se prodati, štampani i/ili preuzeti (download-ovani) Sadržaj može koristiti.
  6. 2.6. U bilo kojem slučaju, te ako nije posebno odobreno od strane Objavljivača, nijednom Korisniku neće biti dozvoljeno korištenje bilo kakvih Sadržaja postavljenih na Pycsell-u.
   Pycsell ni u kom slučaju neće koristiti objavljeni Sadržaj protivno pravilima definisanim od strane Objavljivaca. Pycsell ni u kom slučaju neće objavljeni sadržaj dijeliti sa drugim on-line ili off-line servisima.
  7. 2.7. Izričito je zabranjeno ponovno postavljanje (dodavanje) Fotografija koje su preuzete (download) sa Pycsell-a, a koje su vlasništvo drugih Korisnika.
  8. 2.8. U cilju zaštite interesa Korisnika, Pycsell zadržava pravo da na sve preuzete (download-ovane) Fotografije sa Pycsell ugradi informacije o vlasniku Fotografije, bez da time na bilo koji način vidno mijenja izgled Fotografije.
 3. 3. PRODAJA I KUPOVINA FOTOGRAFIJA

  1. 3.1. Sav Sadržaj objavljen na Pycsell web portalu je zaštićen primjenjivim zakonima i međunarodnim konvencijama u oblasti zaštite autorskih prava.
   Korisnici koji objavljuju Sadržaj na Pycsell portalu zadržavaju i posjeduju sva prava ukljucujući i autorska prava nad objavljenim Sadržajem.
  2. 3.2. Isključivo preko usluga koje nudi Pycsell, Objavljivači imaju mogućnost da dozvole (svim ili nekim) Korisnicima da kupe Fotografije koje je postavio Objavljivač.
  3. 3.3. S obzirom na usluge koje svojim Korisnicima nudi Pycsell (npr. prodaja Fotografija u formi štampanih fotografija različitih velicina, fotografija štampanih na slikarskom platnu, preuzimanja (download), itd.), Objavljivači imaju pravo da odrede način prodaje Fotografija.
   U svrhu pojašnjenja, Objavljivač sve vrijeme zadržava pravo da odredi da li se Fotografija može kupiti kao štampana fotografija (ukljucujuci njenu veličinu) ili da li će biti dostupna drugim Korisnicima za preuzimanje (download).
  4. 3.4. Svi Objavljivači imaju mogućnost definiranja cijene autorskog djela objavljenog Sadržaja na način kako je to objašnjeno u tački 4 ovih Uslova.
  5. 3.5. Fotografije preuzete (download-om) sa Pycsell-a se koriste samo na način da se iste:
   1. 3.5.1. ne mogu koristiti na web stranicama u rezoluciji većoj od 800x600 piksela,
   2. 3.5.2. mogu koristiti kao lični screensaver-i i/ili wallpaper na računarima i mobilnim uredajima za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu i prikaz, bez mogućnosti preprodaje, download-a ili distribucije,
   3. 3.5.3. mogu koristiti kao štampani materijal (fotografije, posteri i druga vrsta štampe) za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu i prikaz, bez mogućnosti preprodaje ili distribucije ,
   4. 3.5.4. mogu koristiti za opt-in e-mail marketing. Fotografije ne smiju biti korištene za slanje neželjenih e-mail poruka niti smiju biti povezane sa neželjenim e-mailovima. Fotografije ne smiju biti reproducirane ili korištene više od 250.000 puta,
   5. 3.5.5. mogu koristiti na memorandumima, biznis karticama, pamfletima, brošurama, katalozima, panelnim displejima za upotrebu na sajmovima u slučaju da fotografija nije reproducirana u više od 250.000 primjeraka, ukupno,
   6. 3.5.6. mogu koristiti u umjetničkim radovima za pakovanje bilo kakvih proizvoda pod uslovom da proizvod na čijem pakovanju je fotografija neće biti proizveden u više od 250.000 primjeraka ukupno,
   7. 3.5.7. mogu koristiti ugrađeno u softver kao pozadinska slika ili screen saver pod uslovom da softver neće biti dupliciran (uključujući i download) u više od 250.000 kopija ukupno,
   8. 3.5.8. mogu koristiti u multimedijalnim prezentacijama ili ugradene u film i video za prikaz na TV i/ili internetu ili u kinima samo pod uslovom da ciljana publika nije veca od 250.000 osoba,
   9. 3.5.9. mogu koristiti kao naslovnica CD ili DVD medija pod uslovom da tiraž istog (ukljucujuci download) ne prelazi 250.000 primjeraka ukupno,
   10. 3.5.10. mogu koristiti kao dio editorijalnog ili marketinškog sadržaja unutar magazina, novina, knjiga ili na naslovnicama pod uslovom da tiraž tog magazina, novine, knjige ili naslovnice ne prelazi 250.000 kopija ukupno,
   11. 3.5.11. mogu koristiti u elektronskim knjigama pod uslovom da broj potencijalnih čitalaca ili krajnjih korisnika ne prelazi 250.000 ukupno i
   12. 3.5.12. mogu koristiti za reklamne postere u svrhu promoviranja drugih proizvoda (ne promoviranje štampe, postera i drugih proizvoda koji sadrže fotografije), pod uslovom da takvi posteri i/ili druge reprodukcije kombinuju riječi i fotografiju/fotografije i da ukupan broj odprintanih postera ne prelazi 250.000 kopija ukupno.
  6. 3.6. U svakom slučaju ste obavezni da se pridržavati Uslova u slucaju da kreirate bilo kakav rad na bazi jedne ili više Fotografija download-ovanih ili kupljenih sa Pycsell-a.
  7. 3.7. Izričito je zabranjena upotreba automatskih programa, applet-a, robota ili slicnih aplikacija za pristup Pycsell web stranici ili njenom sadržaju u bilo kakvu svrhu, uključujuci (ali samo kao primjer) download fotografija, indeksiranje ili keširanje sadržaja web Pycsell stranice.
  8. 3.8. Isključivo uz izričitu saglasnost Objavljivača dozvoljena je:
   1. 3.8.1. upotreba Fotografija na bilo koji način osim na način specificiran pod tačkom 3.5 ovih Uslova,
   2. 3.8.2. direktno ili indirektno kopiranje ili reprodukciju (dijela ili cijele) Fotografije u više od 250.000 primjeraka.
   3. 3.8.3. preprodaja, distribucija ili prenos bilo koje fotografije na način koji nije opisan ovim Uslovima,
   4. 3.8.4. prikaz bio koje Fotografije u digitalnom formatu ili za bilo kakvu digitalnu upotrebu u rezolucijama većim od 800x600 piksela,
   5. 3.8.5. dalje dijeljenje Fotografija dajući pristup Fotografijama kroz dijeljene diskove, računarsku mrežu ili na bilo koji drugi način osim kroz servise Pycsell-a uz prethodno odobrenje Objavljivača,
   6. 3.8.6. kreiranje digitalnih ili printanih razglednica baziranih na Fotografijama download-ovanim sa Pycsell-a,
   7. 3.8.7. prodaja ili distribucija proizvoda (npr. podloga za miševe, kalendara, majica itd) koje sadrže dio ili cijelu Fotografiju download-ovanu sa Pycsell-a.
  9. 3.9. Ni u kom slučaju nije dozvoljeno/a:
   1. 3.9.1. štampati ili reproducirati dio ili cijelu Fotografije na proizvodima ciju osnovnu vrijednost čini štampana fotografija preuzeta od bilo kojeg Korisnika sa Pycsell-a,
   2. 3.9.2. upotreba ili prikaz Fotografije na web stranicama ili bilo kakva veza sa servisima dizajniranim za prodaju fotografija ili proizvoda na bazi fotografija,
   3. 3.9.3. upotreba Fotografija skupa sa pornografskim, klevetnickim ili bilo kojim drugim zakonom zabranjenim ili nemoralnim sadržajima,
   4. 3.9.4. upotreba Fotografije ili dijela Fotografije za kreiranje logotipa, simbola proizvoda ili bilo kakvog drugog simbola
 4. 4. DEFINISANJE CIJENE

  1. 4.1. Pycsell sistem omogućava svim korisnicima da definišu cijenu autorskog djela za sve objavljene fotografije. Osim mogućnosti definiranja cijene autorskog djela svake pojedinačne Fotografije, Pycsell omogućava i definiranje cijene autorskog djela na nivou albuma.
  2. 4.2. Pycsell nudi dva načina definiranja cijene autorskog djela: jednostavan i detaljan.
  3. 4.3. Cijene autorskog djela, bez obzira na koji su način definisane (jednostavan ili detaljan), koje su definisane na nivo cijelog albuma bit ce primjenjene na sve Fotografije koje se dodaju u album nakon što je cijena na nivou albuma definisana.
  4. 4.4. Osim toga, Objavljivač ima mogućnost, prilikom definisanja cijene na nivou albuma, zahtjevati primjenjivanje definisane cijene na sve Fotografije koje se trenutno nalaze unutar albuma, bez obzira da li su sve ili neke Fotografije unutar albuma već imale definisanu cijenu.
  5. 4.5. Jednostavni nacin
   Na ovaj način korisnik ima mogućnost definisati jedinstvenu cijenu autorskog djela koja će biti primjenjena na svaku štampanu fotografiju bez obzira na veličinu u kojoj će fotografija biti štapana.
  6. 4.6. Detaljan način
   1. 4.6.1. Detaljan način definisanja cijene pruža mogućnost Objavljivaču da odredi različite cijene (kako je to definisano u nastavku teksta), a koje će biti primjenjene prilikom štampe različitih dimenzija Fotografija.
   2. 4.6.2. U svakom od gore navednih načina utvrdivanja cijene, Objavljivač definiše cijenu vlastitog autorskog djela, a ne konačnu cijenu proizvoda koja će biti prezentirana drugim Korisnicima. Konačna cijena proizvoda koja ce biti prezentirana korisnicima, osim cijene autorskog djela, uključuje i druge troškove.
   3. 4.6.3. Prilikom određivanja cijene autorskog djela, Objavljivaču se daje mogućnost da provjeri cijene konačnih proizvoda. Sve cijene prezentirane na ovaj način Objavljivaču smatraju informativnim.
   4. 4.6.4. Pycsell zadržava pravo promjene načina računanja cijene konačnih proizvoda pa samim time i promjene cijene proizvoda bez obzira na definisanu cijenu autorskog djela.
  7. 4.7. U bilo kom trenutku, Objavljivač može sprijeciti dalju prodaju svojih Fotografija i/ili promijeniti njihove cijene. Ova promjena se neće odnositi na fotografije koje su već narucene ili su već stečena prava preuzimanja (download-a) od strane drugih Korisnika.
  8. 4.8. Korisnici su dužni koristiti Fotografije kupljene ili preuzete (download-ovane) putem Pycsell-a isključivo uz pridržavanje ograničenja definisanih od strane Objavljivača.
  9. 4.9. Bez obzira na definisanu cijenu autorskog djela, Objavljivač zadržava pravo naručivanja i download-a vlastitih Fotografija bez plaćanja cijene autorskog djela. U slucaju naručivanja Fotografija Objavljivač će Pycsell-u snositi troškove izrade i dostave ovih Fotografija.
 5. 5. NARUDŽBA FOTOGRAFIJA

  1. 5.1. Isključivo preko usluga koje nudi Pycsell, Korisnici će imati mogućnost da kupe Fotografije od Objavljivača. Sve obavljene kupovine Fotografija su konačne.
  2. 5.2. Svi Korisnici imaju mogućnost da naruče Fotografije elektronskim putem preko Pycsell-a. Po izboru samog Korisnika, naručene Fotografije će biti dostavljene ili običnom ili kurirskom poštom.
  3. 5.3. Uslovi isporuke će ovisiti o broju i veličini naručenih Fotografija, te o poštanskim i kurirskim uslugama. Uslovi isporuke će biti saopšteni Korisniku-kupcu prije kupovine Fotografija. Prihvaćanjem ovih Uslova, Korisnici potvrduju da Pycsell ne snosi odgovornost za eventualna kašnjenja isporuke Fotografija.
  4. 5.4. Pycsell zadržava pravo da uvede dodatne uslove vezane za posebne kupovine Fotografija prije potvrde transakcije.
  5. 5.5. Jedina nadoknada, koju imaju Korisnici koji su naručili nešto što je iz bilo kojeg razloga prije slanja Korisniku postalo nedostupno, je da im se refundira kupovna cijena ukoliko je uplaćena.
  6. 5.6. Ni pod kojim uslovima Pycsell neće prenijeti udio u vlasništvu u kupljenim Fotografijama. Pycsell ne garantira niti daje jamstva bilo koje vrste, eksplicitna ili implicitna, u vezi s fotografijama koje se prodaju preko Pycsell-a. Vaša jedina naknada, u slučaju tehničke greške ili prekida usluga, je da zahtijevate da se vaša transakcija izvrši kasnije.
  7. 5.7. Korisnici su odgovorni za održavanje sigurnosti svog računa na Pycsell-u, a prihvaćanjem ovih Uslova prihvaćaju da im se naplati svaka narudžba izvršena na ili preko Pycsell računa.
  8. 5.8. U bilo koje doba i prema vlastitoj diskreciji Pycsell može poništiti transakciju. Pycsell može također poništiti ili odgoditi plaćanje na neki period, ograničiti izvore plaćanja za neku transakciju, ograničiti sposobnost Korisnika da izvrše uplatu ili deaktivirati račun Korisnika. Pycsell se zadržava pravo da poništi svaku transakciju ako (i to isključivo prema vlastitoj diskreciji) postoji razlog za sumnju da ista transkacija:
   1. 5.8.1. krši ove Uslove,
   2. 5.8.2. krši bilo koja autorska prava ili prava intelektualne svojine; ili
   3. 5.8.3. ako transakcija prouzrokuje financijske gubitke za bilo kojeg Korisnika ili samom Pycsell-u.
  9. 5.9. Za svrhu opisanu u prethodnoj tački Uslova, Pycsell ima pravo da vrši istrage koje smatra neophodnim, bilo direktno ili preko trećih osoba.
  10. 5.10. Svi Korisnici potvrđuju da Pycsell nema odgovornosti vezanih za sporove koji nastanu u vezi sa transakcijama Fotografija između Korisnika. Bez obzira na to, Pycsell može intervenirati u sporovima među Korisnicima u vezi uplata ili transakcija, ali nema obavezu da to čini.
 6. 6. UPLATE

  1. 6.1. Sve uplate za kupljene Fotografije će se vršiti preko sistema plaćanja za koje se odluči Pycsell. Korisnici koji kupuju Fotografije su saglasni sa obavezom kupnje i uplate za Fotografije. Korisnik će pažljivo voditi računa o detaljima transakcije i imat će na umu da konačna cijena može uključivati poreze, carinske takse, provizije i poštanske troškove, koje je Korisnik koji naručuje obavezan platiti.
  2. 6.2. Korisnici su odgovorni i suglasni da refundiraju Pycsell-u sve promjene, povratna sredstva, potraživanja, provizije, kazne, penale i druge obaveze koje nastanu po Pycsell (uključujuci troškove i vezane izdatke), a koji budu izazvani ili nastanu uplatama koje je Korisnik autorizirao ili prihvatio.
  3. 6.3. Sredstva koja se ostvare putem prodaje Fotografija bit će zabilježena na Korisnikovom računu. Onda kada Korisnik na svom računu prikupi novčani iznos od minimalno 50 Eura, može tražiti od Pycsell-a da mu/joj uplati sredstva na njegov/njen bankovni račun. Korisnik se obavezuje da će prije isplate preuzeti sve aktivnosti koje su neophodne za isplatu sredstava, koje uključuju ali se ne ograničavaju na potpisvanje ugovora, izjava, saglasnosti itd. Međutim, isplate Korisniku neće biti vršene sve dok se ne završe sve transakcije po osnovu kojih je prikupljen novac cija isplata je zahtjevana. Sredstva će biti isplaćena na bankovni račun Korisnika onda kada Pycsell utvrdi da Korisnik ima pravo na takvu isplatu, te kada su zadovoljeni svi zahtjevi prema ovim Uslovima (koji se mogu s vremena na vrijeme mijenjati i dopunjavati). Pycsell će korisniku isplatiti zahtjevani bruto iznos. Sve troškove isplate, bankovne provizije, provizije za obradu kreditne kartice, poreza ili druge slične troškove ili provizije ce snositi isključivo Korisnik.
  4. 6.4. Ako Pycsell ili Korisnik deaktivira svoj račun, sredstva koja su upisana na računu ce biti uplacena na bankovni racun Korisnika u roku od najkasnije devedeset (90) dana. Odredbe iz tačke 6.2 ovih Uslova se također primjenjuju u ovom slučaju.
  5. 6.5. Korisnici koji sumnjaju da je došlo do neautorizirane ili na neki drugi način problematične transakcije na njihovom računu, obavezni su o tome odmah obavijestiti Pycsell, tako da Pycsell može poduzeti korake da spriječi financijski gubitak za Korisnika i Pycsell.
  6. 6.6. U najvećoj mogućoj mjeri koja je dozvoljena zakonom, Korisnik se odriče svih potraživanja od Pycsell-a vezanih za uplate.
  7. 6.7. Ukoliko na bilo koji način (npr. zbog neispravnosti kartice ili nedostatka sredstava ili na bilo koji drugi način) izbjegnete plaćanje Pycsell-u ili nekom drugom Korisniku za bilo koju uslugu korištenja Sadržaja, Vaš račun na Pycsell će se smatrati delikventnim.
  8. 6.8. U tom slučaju Pycsell zadržava pravo da onemogući da na bilo koji način koristite bilo koju Fotografiju ili Sadržaj koji se nalazi na Pycsell-u.
  9. 6.9. Pycsell ima pravo na Korisniku onemogući isporuku bilo kojeg Sadržaja i to sve dok Korisnik ne izmirite sve obaveze prema Pycsell-u, uključujući i eventualne zatezne kamate i druge troškove koje je Pycsell imao po osnovu kašnjenja ili izbjegavanja uplate.
 7. 7. OGRANIČENJA KORISNIKA

  1. 7.1. Izričito je zabranjeno svim Korisnicima da se koriste automatiziranim programima, appletima, robotima (engl. bots) i sl. za pristup Pycsell-u ili bilo kojem Sadržaju objavljenom na Pycsell-u, za bilo koju svrhu uključujući npr. učitavanje Sadržaja, indeksiranje ili predpohranjivanje (engl. caching) sadržaja Pycsell-a.
  2. 7.2. Čak i ako su kupili Fotografije od Objavljivača, Korisnicima nije dozvoljeno da koriste Fotografije na nacin da osobe koje se nalaze na Fotografiji budu prikazane u lošem svjetlu ili na način koji mogu smatrati uvredljivim – ovo uključuje, ali se ne ograničava na korištenje Fotografija:
   1. 7.2.1. u pornografiji, „video uradcima za odrasle“ i sl.;
   2. 7.2.2. u reklamama za duhanske proizvode;
   3. 7.2.3. u oglasima ili promotivnom materijalu za klubove za zabavu odraslih ili slična mjesta, ili za pratnju, zabavljanje ili slične usluge;
   4. 7.2.4. u vezi s političkim kampanjama ili odlukama;
   5. 7.2.5. u reklamama ili promotivnom materijalu za farmaceutiku ili zdravstvenu njegu, biljne ili medicinske proizvode, uključujući, ali bez ograničenja na, dijetetske dodatke, pomoć u probavi, biljne dodatke, ličnu higijenu ili kontracepcijske proizvode; i
   6. 7.2.6. upotrebe koje su klevetničkog karaktera, ili sadrže neki drugi nezakonit, uvredljiv i nemoralan sadržaj.
  3. 7.3. Korisnik ne može koristiti Fotografiju koja sadrži sličnost s osobom, ako takva upotreba implicira da je model angažiran u neku nemoralnu ili nezakonitu radnju, ili ako pati od fizičkog ili psihičkog poremećaja, bolesti ili nekog drugog stanja.
  4. 7.4. Bez odobrenja Objavljivača zabranjeno je korištenje neke Fotografije (u cjelosti ili djelomično) kao zaštitnog znaka, žiga, logotipa, ili druge oznake porijekla, ili kao dijela iste, ili na neki drugi način davanje dozvole ili impliciranje dozvole za bilo koju drugu robu ili usluge.
  5. 7.5. Zabranjeno je upotrijebiti ili izložiti Fotografiju na način koji ostavlja utisak da ste Fotografiju sami napravili ili neka druga osoba koja nije vlasnik autorskog prava za tu Fotografiju.
  6. 7.6. Zabranjeno je predstavljati sebe kao agenta, zaposlenika, predstavnika ili suradnika Pycsell-a u bilo koju svrhu, uključujući ali ne ograničavajuci se na poslovne pregovore, distribuciju, partnerstvo ili ugovor o razvoju.
  7. 7.7. Podatke za prijavu (kao što su korisničko ime i šifra, itd.) smije koristiti samo Korisnik. Prihvaćanjem ovih Uslova, Korisnici su suglasni da neće dijeliti svoje korisničko ime i šifru s trećim osobama. Pycsell zadržava pravo da prati račune i pokrene sve procedure da zaustavi Korisnike u dijeljenju svojih informacija za prijavu.
 8. 8. ZATVARANJE RAČUNA KORISNIKA

  1. 8.1. Ukoliko se po diskrecionoj ocjeni Pycsell-a Korisnici ne budu pridržavali ovih Uslova, Pycsell zadržava pravo da bez opomene i upozorenja zatvori Korisnikovog računa na Pycsell-u i to bez odlaganja.
  2. 8.2. Ovakvo zatvaranje Korisnikovog Pycsell računa može biti dodatno uz druga prava i radnje koje garantira važeći zakon.
  3. 8.3. U slučaju kršenja ovih Uslova Korisnik se slaže da ce Pycsell-u nadoknaditi sve troškove i izdatke koji su nastali u slučaju Korisnikovog kršenja neke od odredbi ovih Uslova.
 9. 9. PYCSELL GARANCIJE

  1. 9.1. Pycsell će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi svoj servis i web portal učinio stalno dostupnim Korisnicima. Također, kako bi bili sigurni da vaše fotografije neće biti greškom izbrisane ili da neće nestati sa sistema usljed nedostatka u softveru ili hardveru, Pycsell će koristiti neka od najnaprednijih dostupnih tehničkih i tehnoloških rješenja.
  2. 9.2. Ipak, Pycsell se ograđuje od bilo kakve odgovornosti za privremeni ili trajni nestanak Fotografija i Sadržaja objavljenih na našem sistemu.
  3. 9.3. Trenutno, «Amazon web services» (u daljem tekstu: “AWS”), kao server na kome se čuvaju fotografije objavljene na Pycsell sistemu, garantira trajnost (eng. durability) Fotografija od 99.999999999% i dostupnost od 99.99% tokom jedne godine. Takoder, AWS, na svojim Reduced redudancy serverima (RRS) garantira trajnost od 99.99% i dostupnost od 99,99% tokom jedne godine. Prihvaćajući ove Uslove, Korisnici potvrđuju da Pycsell ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da se prenesene Fotografije izgube, budu izbrisane ili oštećene na bilo koji način.
  4. 9.4. Pycsell zadržava pravo, da prema vlastitoj diskreciji i u bilo koje doba, odluči da Fotografije, koje su prenijeli Korisnici, budu pohranjene na serverima drugih pružatelja hostinga, a ne na AWS.
 10. 10. OSTALO

  1. 10.1. Pycsell će slati obavijesti Korisniku putem postavljanja istih na web-stranicu Pycsell-a, ili slanjem istih na e-mail adresu koju je Korisnik prethodno dao Pycsell-u.
  2. 10.2. Obavijesti sa web-stranice ili e-maila smatrat će se dostavljenim u roku od 24 sata nakon što su postavljene odnosno poslane.
  3. 10.3. Korisnici svoje obavijesti prema Pycsell-u mogu slati na sljedeću e-mail adresu: [email protected]
   Obavijesti koje pošalju Korisnici Pycsell-u smatrat će se primljenim u roku od 72 sata nakon slanja.
  4. 10.4. Do one mjere do koje to zakon dozvoljava, za sve transakcije i međupovezanost izmedu Korisinika, kao i Korisnika i Pycsell-a važit će ovi Uslovi.
  5. 10.5. Pycsell zadržava pravo da promjeni bilo koju odredbu ovih Uslova u bili kom trenutku.
  6. 10.6. Ako i kada bude izmjena i dopuna ovih Uslova, Pycsell se obavezuje da ih najavi na prijavnoj stranici Pycsell-a. Korisnici se obavezuju da pažljivo pročitaju i razumiju sve takve izmjene i dopune. U slučaju da se Korisnik ne slaže s izmjenama i dopunama ovih Uslova, Korisnik ce deaktivirati svoj račun u roku od 24 sata, a u suprotnom će se smatrati da je Korisnik prihvatio izmjene i dopune ovih Uslova.
  7. 10.7. Ukoliko je Korisnik naručio ili kupio neku Fotografiju prije promjene ovih Uslova, upotreba kupljene fotografije će biti limitirana Uslovima koji su bili važeci u trenutku narudžbe/kupovine predmetno Fotografije.
  8. 10.8. Korisnik se slaže da će refundirati i neće potraživati od Pycsell-a, njegovih službenika, zaposlenika, vlasnika, članova uprave i dobavljača naknadu bilo kakve štete ili obaveze bilo koje vrste koje nastanu upotrebom Fotografija.
  9. 10.9. Prihvaćajući ove Uslove, Korisnik i Pycsell potvrđuju da ovi Uslovi neće biti tumačeni niti protiv niti u korist neke od ovih strane, nego u skladu s pravednim značenjem njihovog jezika.
  10. 10.10. Ukoliko neki Korisnik nije siguran u svoja prava prema ovim Uslovima, ili želi da koristi neku Fotografiju na način koji nije izričito dozvoljen u skladu s ovim Uslovima, Korisnik će bez odlaganja kontaktirati [email protected]
  11. 10.11. Pycsell ne garantira da će Fotografije, web-stranica Pycsell-a, ili drugi materijali i servisi zadovoljiti zahtjeve Korisnika ili da će njihova upotreba biti neprekidna ili bez greške.
   Cjelokupni rizik u vezi kvalitete fotografija, obavljanja i upotrebe internet stranica na Pycsell-u leži na Korisnicima.
  12. 10.12. Niti Pycsell niti neko od njegovih službenika, zaposlenika, konzulanata, menadžera, članova uprave, dioničara ili dobavljača nece biti odgovoran prema Korisniku ili nekoj drugoj osobi ili tijelu za štete, gubitak profita ili neke druge štete, troškove ili gubitke koji nastanu upotrebom Fotografija ili Pycsell-ovih internet stranica.
http://pycsell.com
[email protected]